Juriidiline info

Käesolevat veebilehte www.gyproc.ee haldab Saint-Gobain Ehitustooted AS ISOVER/Gyproc äriüksus (edaspidi Gyproc). Palun lugege need tingimused enne Veebilehe kasutamist hoolikalt läbi, sest need on Teie jaoks siduvad. Käesoleva Veebilehe kasutamisega kinnitate, et aktsepteerite neid tingimusi. Kui Te ei nõustu siin esitatud tingimustega, siis ärge kasutage Veebilehte.

 

Intellektuaalomand

Kõik sellel Veebilehel sisalduvad materjalid on Gyproci intellektuaalomand. Veebilehe materjale ei või kopeerida ega reprodutseerida, välja arvatud sellises ulatuses, mis on vajalik nende vaatamiseks Internetis. Võite siiski Veebilehe lehekülgi isiklikuks kasutuseks välja trükkida, järgides alltoodud tingimusi: (a) ühtegi dokumenti ega Veebilehe graafilist elementi ei tohi mingil moel muuta; 
(b) ühtegi Veebilehe graafilist elementi ei tohi kasutada ilma juurdekuuluva tekstita; ning 
(c) kõigis koopiates peavad sisalduma vastavad viited Gyproci autoriõigusele ja kaubamärgile ja muud asjakohased märkused. 
Veebilehe materjale on keelatud kasutada muudeks otstarveteks kui käesolevates tingimustes mainitud. Käesoleva veebilehe materjale on koostamise kõigis etappides põhjalikult kontrollitud ja testitud. 

Informatsiooni täpsus

Gyproc teeb mõistlikke jõupingutusi, tagamaks selle Veebilehe täpsust ja ajakohasust. Soovitame klientidel erivajadustega seotud funktsioonid edasimüüja juures tellimust esitades üle täpsustada. Gyproc jätab endale õiguse toodete spetsifikatsioone igal ajal muuta. Külastaja ei tohiks tugineda ühelegi Veebilehel esitatud väitele. Veebilehel leiduv materjal on esitatud "nagu on", ilma igasuguste garantiide ja muude tingimusteta. Sellest tulenevalt ütleb SG selle Veebilehega seoses seadusega maksimaalselt lubatud ulatuses lahti igasugustest vastuväidetest, garantiidest ja tingimustest (sealhulgas, kuid mitte ainult kõigist seadusega sätestatud tingimustest), mis, kui käesolevad tingimused välja arvata, võivad Veebilehte mingil moel mõjutada.

Vastutus

Gyproc ja tema ametnikud, juhid, töötajad ja esindajad ei võta endale mingit vastutust mingite Teie või mõne kolmanda osapoole kantud kahjude eest (hõlmab muuhulgas, kuid mitte ainult igasuguseid hooletusest, lepingutest ja muudest tingimustest tulenevaid otseseid, kaudseid, karistustega seotud ja järelduslikke kahjusid; kaotatud sissetulekut, kasumit, head nime, andmeid, lepinguid või rahakasutust; ning kahjusid, mis mingil moel on seotud või tulenevad äri katkemisest), mis on mingil moel seotud Veebilehega, Veebilehe kasutamisega, Veebilehe kasutamise tagajärgedega või suutmatusega Veebilehte kasutada või Veebilehel lingitud lehekülgedega või nendel lehekülgedel leiduva materjaliga, sealhulgas, kuid mitte ainult kahjude eest, mis tulenevad arvuti riistvara, tarkvara ja andmeid või muud vara kahjustavatest viirustest, mis nakatasid teie arvuti Veebilehele sisselogimisel, selle kasutamisel või sirvimisel või Veebilehelt või Veebilehel lingitud lehekülgedelt materjalide allalaadimisel. Miski nendes tingimustes ei vabasta ega piira Gyproci vastutust seoses: (a) hooletusest tuleneva surma või kehavigastusega; (b) pettuse või teadliku väärandmete esitamisega; (c) kohustustega, millest ei ole kehtivate seaduste alusel võimalik osaliselt või täielikult lahti öelda.

Valitsev seadus ja jurisdiktsioon

Kõik vaidlused, mis võivad tekkida seoses selle Veebilehega, lahendatakse Gyproci müügiesinduse asukohariigi kohtutes asukohariigi seaduste järgi.

Privaatsuspõhimõtted

  • Andmekaitse

Gyproc austab iga seda Veebilehte külastava inimese privaatsust. Käesolevad põhimõtted piiritlevad informatsiooni, mida Gyproc võib koguda ja salvestada, ning sätestavad selle kasutustingimused. Palun lugege järgnevad tingimused hoolikalt läbi, et mõista meie vaateid ja praktikaid seoses isikuandmetega ja nendega ümberkäimisega. 


Võime koguda ja töödelda järgmisi Teiega seotud andmeid: informatsiooni, mida annate meile meie Veebilehel blankette täites. See hõlmab informatsiooni, mida annate meie Veebilehe kasutajaks registreerudes, meie teenuseid tellides, materjale postitades või lisateenuseid taotledes.

  • Veebilehele linkimine

Kui soovite lisada linki Veebilehele, siis link peab suunama Gyproci kodulehele.

  • Juurdepääs teenustele

Kuigi Gyproc üritab tagada, et Veebileht on pidevalt 24 tundi ööpäevas kättesaadav, ei vastuta Gyproc selle eest, kui Veebileht on mingil põhjusel mõnel hetkel või mingil perioodil kättesaamatu.
Süsteemirikke, hoolduse või parandustööde ajal või Gyproci kontrollile allumatutel põhjustel võib Veebileht olla ajutiselt ilma ette teatamata kättesaamatu.

  • Küpsiste kasutamine

Küpsiste kasutamise kohta loe eraldi alajaotusest: Küpsised

  • Võtke meiega ühendust

Kui Teil tekib nende privaatsuspõhimõtetega seoses mingeid küsimusi, kommentaare või soove, siis palun võtke meiega ühendust.